Violoncelo Blue é unha escola infantil moza cun modelo educativo propio, o neno é o centro do noso labor. As nosas actividades e propostas utilizan unha metodoloxía específica para o primeiro ciclo xa que nos centramos no primeiros tres anos do desenvolvemento emocional e creativo do neno.

A nosa dedicación diríxese cara á educación dos máis pequenos, desenvolvendo procesos de ensino-aprendizaxe que favorezan o crecemento dos nenos, potenciando destrezas e hábitos que serán esenciais para o seu desenvolvemento evolutivo. Á vez estimulamos aos nenos desde que son bebes nas distintas áreas do desenvolvemento, intelectual, emocional e motriz.

A escola está especializada no primeiro ciclo de infantil, de 0 a 3 anos. Utilizamos fórmulas de aprendizaxe e estimulación cuxo obxectivo é que os alumnos desenvolvan ao máximo todas as súas facultades. O noso centro é líder dentro do ámbito da educación infantil de toda España, tentamos facilitar a conciliación entre a vida familiar e laboral, tamén somos conscientes de que hai pais que aínda non tendo esa circunstancia, coñecen a importancia de que os seus fillos asistan durante unhas horas por diversas razóns, para favorecer o seu desenvolvemento evolutivo e cognitivo, así como para incidir no seu proceso de socialización e mellorar na área emocional, afectiva e interpersoal, factores que contribuirán e facilitarán as súas relacións sociais e co medio cando se convertan nos adultos do mañá.

Os nosos acenos de identidade baséanse nunha educación trilingüe, inglés-castelán-galego e nunha iniciación musical. Como poderán comprobar no noso modelo educativo, tamén animamos aos nenos a ser creativos, a compartir e colaborar, a coñecer a súa contorna, fomentando valores como a educación ou o respecto, e a valerse por si mesmos.

O noso proxecto educativo baséase no modelo FINLANDÉS, espazos abertos, aproveitando o máis posible a luz natural, participación dos pais na aula, fomento da sociedade familiar e o coñecemento da natureza e do entorno.